فرمان وکنترل کننده ها

دوشاخه عقب

چراغ جلو و کیلومترشمار

باک

کمک جلو و گلگیر جلو

شاسی

چرخ عقب

جاپایی جلو

ترکبندعقب

هواکش

کیف ابزار

زین، گلگیر عقب و کاور های بغل

چرخ جلو

ترمز دیسکی جلو

قطعات برقی

اگزوز