فرمان وکنترل کننده ها

ترمزدیسکی جلو

هواکش

دستگیره عقب

جک اصلی

گلگیرجلو

کاوربغل

گلگیرعقب

قطعات برقی

دوشاخه جلو

ترمزعقب

باک

چرخ عقب

پدال ها

سپر جلو

جاپایی

کیلومترشمار

سیستم خنک کننده

چرخ جلو

اگزوز

زین

شاسی

کمک عقب

فلاپ صفحه جلو

سپرمحافظ پا

چراغ جلو

کیف ابزار