فرمان وکنترل کننده ها

چرخ جلو

هواکش

گلگیرعقب

پدال ها

کاورهای بغل

انجین ومتعلقات

استیکر

دوشاخه جلو

ترمزدیسکی جلو

باک

چرخ عقب

پدال راست وجاپایی جلو

چراغ جلووکیلومترشمار

سیستم خنک کننده

استیکر

گلگیرجلو

اگزوز

دوشاخه عقب

شاسی

کاورباک

قطعات برقی

کیف ابزار

کیف ابزار

استیکر