کاورسرسیلندر

کارتل

پمپ روغن

کارتل

درب دینام

سرسیلندر

سیلندر

شافت تعویض دنده

دینام

میل لنگ وپیستون

سیستم ترکیب هوا

استارت

کلاچ وچرخ دنده

کاورفن

درب چپ وراست انجین