فرمان وکنترل کننده ها

کنترل کننده ها

چرخ جلو

اگزوز

زین

چرخ عقب ۲

کمک عقب

سپرجلو

کاورهای بغل

چراغ جلو

کیف ابزار

فرمان وکنترل کننده ها۲

کنترل کننده ها

ترمزدیسکی جلو

هواکش

دستگیره عقب

شاسی

گلگیرجلو

سپرمحافظ پا

گلگیرعقب

قطعات برقی

استیکر

دوشاخه جلو

FRONT FORK

ترمزدیسکی جلو۲

باک

چرخ عقب

جک اصلی

کاورفرمان

جاپایی

کیلومترشمار

متعلقات انجین

استیکر