سرسیلندر

کاورچپ

کارتل راست

سیلندر

شافت دنده وهندل

سوپاپ ها

کاورراست

کلاچ

زنجیرتایم

کاورسرسیلندر

کارتل چپ

سیستم روغن کاری

میل لنگ وپیستون

استارت