فرمان کنترل کننده ها

ترمزدیسکی جلو

باک

ترمزدیسکی عقب

پدال دنده وجاپایی

کاورباک

قطعات برقی

استیکر

استیکر

استیکر

دوشاخه جلو

اگزوز

دوشاخه عقب

شاسی

گلگیرجلو

کاورزین وچراغ خطر

خنک کننده

استیکر

استیکر

چرخ جلو

هواکش

چرخ عقب

پدال ها

کاورجلو وبغل

گلگیرعقب

کیف ابزار

استیکر

استیکر

استیکر