دنده وزنجیرتایمینگTNT150i

سرسیلندرTNT150i

کاورچپTNT150i

کارترراستTNT150i

شافت TNT150i

میل لنگ وسوپاپ هاTNT150i

کاورراستTNT150i

کلاچTNT150i

سیلندرTNT150i

میل لنگ وپیستونTNT150i

کاورسرسیلندرTNT150i

کارترچپTNT150i

پمپ روغنTNT150i

استارتTNT150i