سرسیلندرTNT249R

زنجیرسفت کنTNT249R

کاورراستTNT249R

شافت دندهTNT249R

سیستم روغنTNT249R

درب سرسیلندرTNT249R

کارترTNT249R

میللنگ.پیستونTNT249R

استارتTNT249R

خنک کنندهTNT249R

میل لنگ.سوپاپTNT249R

کاورچپTNT249R

کلاچTNT249R

پمپ روغنTNT249R

دریچه گازTNT249R