سرسیلندر

زنجیرسفت کن وتایم

کاورراست

شفت اصلی

پمپ روغن

کاورسرسیلندر

کارتل اصلی

میل لنگ پیستون

استارت

سیستم خنک کننده

میل لنگ وسوپاپ ها

کاورچپ

کلاچ

محفظه پمپ روغن

دریچه گاز