کنترل کننده ها

ترمزدیسکی جلو

چرخ جلو

باک

شاسی

کاورباک

سیستم رادیاتور

استیکر بنلی

استیکر بنلی

استیکر بنلی

دوشاخه جلو

ترمزعقب

اگزوز

گلگیرودوشاخه عقب

جک وپدال اصلی

کاورزین

قطعات برقی

استیکر بنلی

استیکر بنلی

استیکر بنلی

گلگیرجلو

دیسک جلووعقب

هواکش

چرخ عقب

کاورجلو

گلگیرعقب

کیف ابزار

استیکر بنلی

استیکر بنلی

استیکر بنلی