یدک روز

قطعه موردنظرخودراازمجموعه های زیر انتخاب کنید

فرمان کنترل کننده ها

ترمزدیسک جلو

چراغ وکیلومترشمار

برد(براکت)باک

اگزوز

ترمزدیسک عقب

پدال چپ

استیکر

استیکر

دوشاخه وکمک جلو

هواکش

گلگیرجلو

سیستم خنک کننده

دوشاخه عقب

شاسی

پدال راست

استیکر

بنلی(BENELLI)

چرخ جلو

باک

براکت چراغ جلو

قطعات برقی

چرخ عقب

جک اصلی پایه

کاورشاسی

استیکر

استیکر