گیربکس و شافت تعویض دندهTNT25

زنجیر سفت کنTNT25

کارترراستTNT25

میل لنگTNT25

استارتTNT25

سیستم خنک کننده انجینTNT25

سیلندرTNT25

درب دینامTNT25

کلاچTNT25

پمپ روغنTNT25

دنده تایمینگ و سوپاپ هاTNT25

کارترچپTNT25

درب کلاچTNT25

سرسیلندرTNT25

کاورسرسیلندرTNT25