فرمان

چرخ جلو

هواکش

چرخ عقب

پدال ها

کاورهای عقب

قطعات برقی

استیکر

کرپی

ترمزجلو

باک

ترمزدیسکی عقب

کاورروی چراغ

گلگیرعقب

انجین

استیکر

کیف ابزار

کمک های جلو

اگزوز

دوشاخه عقب

شاسی

کاورباک

چراغ وکیلومترشمار

سیستم خنک کننده

استیکر