کاورسرسیلندر

میل بادامک وزنجیرتایم

کوئل

کارتل راست انجین

سوپاپ وانگشتی

درب کلاچ

بالانسر

سیلندروپیستون

لوازم هندل

کلاچ

کارتل چپ

توپی ودوشاخ تعویض دنده

درب دینام

استارت

سرسیلندر

میل لنگ

لوازم تعویض دنده

کاربراتور

شفت تعویض دنده

پمپ روغن

درب رادیاتور