سرسیلندر

کاورسرسیلندر

کلاچ

دینام

میل لنگ وپیستون

سوپاپ وانگشتی

تسمه تایم

کاورچپ

پمپ روغن

استارت

سیلندر

کارتل چپ

سیستم خنک کننده

کارتل راست

شافت تعویض دنده