هواکش

کابل های کنترل

فرمان ولوازم

زین وقفل زین

دستگیره وگاردجلووعقب

چراغ وفلاپ جلو۱۵۰ NS

چراغ خطروبراکت پلاکNS150

جاپایی وپایه

سیلندرولوازمترمزجلو

باک درب باک گیج سوخت

اتصالات وفلاپ باکAS150

کیف ابزار

گلگیرجلووعقب

قطعات برقی

شاسی واتصالات

دوشاخه وکمک عقب

چرخ عقب

چراغ وفلاپ جلو۱۵۰ AS

چراغ خطروبراکت پلاکAS150

تیوب تایر طوقه

پدال ترمزعقب

اگزوزولوازم

اتصالات وکاورزین

کیلومتروکاورکیلومتر

قاب زنجیر

سیستم ترمزدیسک عقب

دوشاخه وکمک جلو

چرخ جلو

چراغ راهنماجلووعقب

جک وسط وبغل

ترمزجلو

پایه های انجین

اتصالات وکاورزین

استیکروفلاپNS150

استیکروفلاپAS150