فرمان وکنترل کننده ها

ترمزدیسک جلو

باک

شاسی

کاورفرمان

کاورسمت چپ

نگهدارنده انجین

استیکر

کمک ودوشاخه جلو

صفحه تزئینی اگزوز

زین

جک اصلی

کاورچراغ

گلگیرعقب

استیکر

چرخ جلو

هواکش

چرخ عقب

گلگیرجلو

سپر محافظ پا

قطعات برقی

استیکر

کیف ابزار