سرسیلندرCITY150

کلاچCITY150

میل لنگCITY150

شافت هندلCITY150

فلایویلCITY150

سیلندرCITY150

پمپ روغنCITY150

شافت ورودیCITY150

شافت تعویضCITY150

درب دینامCITY150

کاربراتورCITY150

درب کلاچCITY150

کارتر راستCITY150

شافت خروجیCITY150

کارتر چپCITY150

استارتCITY150