کنترل هاCITY150

اگزوزCITY150

زینCITY150

چرخ عقبCITY150

جاپاییCITY150

گلگیر جلوCITY150

کیلومترشمارCITY150

ملحقات انجینCITY150

دوشاخه جلوCITY150

هواکشCITY150

دوشاخه عقبCITY150

شاسیCITY150

قاب زنجیرCITY150

قاب بغلCITY150

چراغ جلوCITY150

چرخ جلوCITY150

باکCITY150

ترکبندCITY150

جک وسط و بغلCITY150

کمک فنر عقبCITY150

گلگیر عقبCITY150

قطعات برقیCITY150

کیف ابزارCITY150